در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

فردای آن روز به …………… رفتم. جلوی در …………… نظرم را جلب کرد. «به فرزندان خود …………… بیاموزید.» پس از صحبت های …………… در دوره ی آموزشی ………….. کردم و نزد ایشان به ………….. پرداختم.

استخر، نوشته ای، شنا، مربی شنا، نام نویسی، تمرین شنا.

2- جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کن.

ثبت نام – پاییزی – ماهرانه – صورت

الف) باران …………… از شب گذشته آغاز شده بود.

ب) برای ورزش کردن به …………… حرفه ای، اول رشته ی ورزشی را انتخاب کنید.

ج) تصمیم گرفته ام امروز در کلاس آموزش شنا …………… کنم.

الف) پاییزی          ب) صورت           ج) ثبت نام

3- کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم

برچسب شده در: