در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

فردای آن روز به …استخر…. رفتم. جلوی در …..نوشته ای…. نظرم را جلب کرد. «به فرزندان خود …شنا. بیاموزید.» پس از صحبت های …..مربی شنا… در دوره ی آموزشی …نام نویسی…. کردم و نزد ایشان به ..تمرین شنا….. پرداختم.

2- جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کن.

ثبت نام – پاییزی – ماهرانه – صورت

الف) باران …..پاییزی … از شب گذشته آغاز شده بود.

ب) برای ورزش کردن به …صورت….. حرفه ای، اول رشته ی ورزشی را انتخاب کنید.

ج) تصمیم گرفته ام امروز در کلاس آموزش شنا …ثبت نام…. کنم.

3- کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 15 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس زنگ ورزش

برچسب شده در: