در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 21 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 21 نگارش سوم

1- عبارت های زیر از متن درس انتخاب شده اند. هر عبارت را مانند نمونه با نشان «ی» یا «ـــــِـــ» کامل کن و در جدول بنویس.

– هفته گذشته، همراه آموزگار                    – دامنه کوه، گزارش گروهی

– نماینده گروه، پونه ها وحشی                   – مطالب ما، غرق شادی

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 21 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 21 نگارش سوم

2- این متن را با دقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشخص شده است، بنویس.

نفس کشیدن در هوای لطیف کوهستان، چقدر لذّت بخش بود. صدای دل نشین چشمه ما را غرق شادی و نشاط کرد. به ما خیلی خوش گذشت.

2- لطیف، لذّت بخش، دل نشین، غرق، نشاط، خوش گذشت.

3- این بند را از شکل  گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.

مسعود گزارشش رو خوند. اون گفت: بچه هایی که به کوه اومده بودن، شاد بودن. چون اونجا پاکیزه بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.

مسعود گزارش خود را خواند. او گفت: بچه هایی که به کوه آمده بودند، شاد بودند، چون آن جا پاکیزه بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.

برچسب شده در: