در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 27 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 27 نگارش سوم

1- از روی بند اول و دوم درس با خطِ زیبا و خوانا بنویس.

همین که زنگ خورد، دانش آموزان با نظر به سمت کلاس ها حرکت کردند. بچه های کلاس سوم، منتظر مربی بهداشت بودند؛ چون قرار بود، با راهنمایی او، یک روزنامه دیواری به مناسبت «هفته ی سلامت» آماده کنند.

خانم مربی، در میان سر و صدای دانش آموزان، وارد کلاس شد. بعد از سلام و احوال پرسی، از بچه ها خواست با یک دیگر مشورت کنند و یک موضوع برای روزنامه دیواری پیشنهاد بدهند.

2- کلمه ها را با حروف مناسب کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 27 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 27 نگارش سوم

آلودگی صوتی، صف، منتظر، مواظب، ترقّه، ضبط، کم شنوایی

3- این متن را بخوان و مانند نمونه، هر جا که لازم است نشانه های نقطه(.)، علامت سؤال(؟)، گیومه(«»)، دو نقطه(:) و علامت بیان عاطفه و تعجب (!) بگذار.

علی با تعجّب پرسید(:) («) اندام حسی یعنی چه (.) (»)

معلم در پاسخ گفت (:) («) چه سؤال خوبی (!) حالا دفتر های خود را باز کنید تا تصویر های اندام های حسّی را داخل آن بچسبانیم و درباره ی آن ها گفت و گو کنیم (.) (»)

گام به گام صفحات دیگر درس آواز گنجشک

برچسب شده در: