در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

دو …………… با جوجه های خود در …………… زندگی می کردند. روزها به دنبال …………… به …………… می رفتند و شب ها به …………… خود برمی گشتند. شب دوم جوجه ها گفتند: «امروز هرچه …………… و پسرش به …………… نشستند کسی نیامد.» شب سوم، جوجه ها گفتند: «…………… برزگر هم نیامدند.»

جواب به ترتیب:بلدرچین، کشتزاری، غذا، صحرا، لانه ی، برزگر، انتظار، خویشان

2- کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم

3- مانند نمونه، کلمه های مربوط به هم را، با خط به یکدیگر وصل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 33 نگارش سوم

برچسب شده در: