در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 39 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 39 نگارش سوم

1- اگر به جای معلم بودی، از درس «فداکاران» چه قسمت هایی را برای املا انتخاب می کردی؟ آن ها را بنویس.

در غروب یک روز سرد پاییزی، وقتی ریزعلی خواجوی از مزرعه به خانه بر می گشت، متوجه شد که بر اثر ریزش کوه ، مسیر حرکت قطار، بسته شده است. در این هنگام، صدای آمدن قطار، در کوه پیچید.

ریزعلی به سرعت، پیراهنش را به چوب دستی بست، نفت فانوسی را که به دست داشت، روی آن ریخت و آتش زد و به سمت قطار دوید. راننده ی قطار، با دیدن آتش، قطار را نگه داشت و جان مسافران قطار از مرگ حتمی، نجات یافت.

2- کلمات مورد نظر را از متن درس پیدا کن و جدول را کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 39 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 39 نگارش سوم

3- با توجه به کلمه ی داده شده، جمله را تغییر بده و بنویس.

امین و خانواده اش در بجنورد زندگی می کنند. (دو سال قبل)

خورشید دارد طلوع می کند. (نیم ساعت قبل)

جواب:

دو سال قبل امین و خانواده اش در بجنورد زندگی می کردند.

نیم ساعت قبل خورشید طلوع کرد.

برچسب شده در: