در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 43 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 43 نگارش سوم

1- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.

در زمان های دور …………….. زندگی می کرد که خیلی دوست داشت از …………….. همه ی مردم با خبر باشد. برای همین …………….. گرفت به شهر های …………….. برود …………….. که داشت درخت ها و …………….. را نگاه می کرد از دور …………….. را دید که در حال کاشتن است. پیرمرد با …………….. گودالی در زمین می کند.

جواب به ترتیب: فرمانروایی، حال، یک روز تصمیم، مختلف، همان طور، سبزه ها، پیر مردی، گردو، دقّت

2- مانند نمونه کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 43 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 43 نگارش سوم

3- دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند، خط بکش.

خواهد گفت، درو کرد، کاشته بودید، می رفت، خواهی شنید، گفته است، می خواهم بخوابم

جواب- خواهد گفت، خواهی شنید، می خواهم بخوابم

برچسب شده در: