در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 62 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 62 نگارش سوم

1- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

بهترین …وقت.. برای من آن …لحظه ای… است که مرا در ..آغوش… می گیرید. …ضربان…. قلب شما، …..نغمه ی.. زیبا و …قشنگی…. دارد. من با شنیدن …تپش… قلب کوچولو و مهربان شما از .حالتان… باخبر می شوم.

2- ده کلمه ی جدید از متن درس انتخاب کن. سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

آزرده، آسیب، اغلب، دوش، گرمای وجود، گشوده، لذّت، مراقب، مُشت، نغمه

3- جمله را با توجه به کلمه های تعیین شده، تغییر بده.

هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، لذت می بریم.

الف) (شاد میشویم)         ب) (بیدار می شویم)            ج) (دیروز)

الف) هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان شاد می شویم.

ب) هر صبح من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان بیدار می شویم.

ج) دیروز، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان بیدار شدیم.

گام به گام صفحات دیگر درس یار مهربان

برچسب شده در: