در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 9 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 9 نگارش سوم

1- از روی پنج سطر بعدی درس بنویس.

1- اینجا هم دوستان خوبی می کنی. حالا بلند شو : پدرت می خواهد بیرون برود. تو هم با او برو، تا با محله ی جدید آشنا شوی.»

امید، همراه پدرش، از خانه خارج شد. او با دقت به اطراف نگاه می کرد. بوی نان تازه می آمد. چند نفری در صف نانوایی ایستاده بودند. امید و پدرش، کمی جلوتر به بازارچه رسیدند. بازارچه تعداد زیادی مغازه و دکان کوچک و بزرگ داشت.

2- متن درس را بخوان و کلمه های خواسته شده را پیدا کن و بنویس.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 9 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 9 نگارش سوم

جواب 3:

image 41

برچسب شده در: