در این نوشته با جواب املا صفحه 104 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 104 نگارش چهارم

1- ابتدا حرف دوم هر کلمه را مشخص کنید؛ سپس با کنار هم قرار دادن آنها کلمه ای بسازید.

الف) عکس – فاصله – قرار – حتّی – حاضر – بعد – کتابخانه – شبیه – تازه – برّاق – حیاط

کارت اعتباری

ب) مهتاب – دوست – مشغول – لَمس – صندوق – صدای معلّم

هوشمند

2- الف) پنج جمله از متن درس را که به نظر شما ارزش املایی دارند، انتخاب کنید.
ب) در گروه های دو نفره قرار بگیرید.
پ) از جمله های انتخابی خود به هم گروهیتان املا بگویید.

بر عهده ی شما می باشد.