در این نوشته با جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

1- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوانید.

بر می خیزیم                         اشتباه                            مهمّی

راهیابی                              می گذارند                       شگفتی

آنها را در درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید.

الف) بر می خیزیم: خیلی زود، عدّه ای دیگر از راه دور می رسند و جنب و جوش آنها رفته رفته، زیادتر می شود تا اینکه یک روز صبح از خواب « برمی خیزیم »، از پرستوها نشانی نمی بینیم.

ب) اشتباه: این پرنده های کوچک، پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی، بدون اینکه « اشتباه » کنند دوباره به لانه ی پیشین خود باز می گردند.

پ) مهمّی: زمانِ کوچ آنها که فرا می رسد، دسته دسته روی بام ها یا سیم های برق جمع می شوند و به نظر می آید که به گفت و گوی « مهمّی » مشغول هستند.

ت) راهیابی: چه کسی قدرت « راهیابی » و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟

ث) می گذارند: وقتی کارِ ساختن لانه به پایان رسید، پرستوها تخم « می گذارند ».

ج) شگفتی: این همه « شگفتی »، زیبایی و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است؟

2- کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

گام به گام قسمت های دیگر درس کوچ پرستو ها