در این نوشته با جواب املا صفحه 21 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 21 نگارش چهارم

1- در جدول زیر، کلمه های درس آمده است. پنج کلمه از آنها را پیدا کنید و با هریک جمله ای بسازید.

1جادّه: جادّه ی چالوس یکی از خطرناک ترین جادّه های ایران است.

آسیاب: رضا کیسه ی گندم را برای آرد کردن به آسیاب برد.

سمت: جنگل های سمت چپ جادّه بسیار زیبا و قشنگ است.

چطور: چطور ممکن است علی چنین کاری کرده باشد.

خواست: علی می خواست با دوستش روز جمعه به ورزشگاه برود.

جواب املا صفحه 21 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 21 نگارش چهارم

2- با توجه به متن برای هریک از حروف داخل شکل، کلمه بنویسید.

ح : حال ، خوشحال ، حاکم

ع : علف ، معذرت ، شروع