در این نوشته با جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 27 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

روزی کشتی گرفتار …توفان… شد. موج های دربا بکی …بعد… از دیگری از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند. ناخدا هر چه کرد، نتوانست کشتی را از میان …امواج… نجات دهد و …مسافران… در میان امواج گرفتار شدند. حکیم از …هوش… رفت و وقتی چشم باز کرد. خود را در …ساحلی… دور افتاده دید.

2-با حروف درهم ریخته ی زیر، هر تعداد که می توانید، کلمه ی معنی دار بسازید.

ب  ع  ج  ض  م  ت  ا  ق  ا  ن  و  غ  ح

باغ  –  عبا  –  عاج  –  نبض  –  اجاق  –  قوّ