در این نوشته با جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم

1- با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر، مانند نمونه، کلمه ی جدید بسازید.

نمونه : گران + بها = گران بها

شیرین + زبان = شیرین زبان

خوش + حال = خوشحال

دل + تنگ = دل تنگ

شگفت + زده = شگفت زده

شاد + کام = شادکام

شکر + سخن = شکر سخن

2- با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر، مانند نمونه، کلمه ی جدید بسازید.

بازرگان، ثروتمند، طوطی، ارمغان، حبس، تعجب، کنیز، بازگو، شروع، باغ

پاسخ به صورت زیر خواهد بود

جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 33 نگارش چهارم