در این نوشته با جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم

1- جمله هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و در جدول بنویسید.

ایرانایرانیان
تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند.ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند.
هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد.ایرانیان از پیروزی نا امید و از ننگ شکست، اندوهگین شده بودند.
آرش کمان گیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد. 
من جام خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد. 
مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم. 
آن جا مرز ایران و توران شد. 
جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم

2- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.

2- نیرو + مند = نیرومند

نیم + روز = نیمروز

اندوه + گین = اندوه گین

تیر + انداز = تیرانداز

س + زمین = سرزمین

تیز + بال = تیزبال

گام به گام صفحات دیگر درس آرش کمانگیر