جواب املا صفحه ۴۰ نگارش چهارم


haladars آبان 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۴۰ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم

1- جمله هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و در جدول بنویسید.

ایرانایرانیان
تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند.ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند.
هر جا که تیر فرود آید، آنجا مرز ایران و توران باشد.ایرانیان از پیروزی نا امید و از ننگ شکست، اندوهگین شده بودند.
آرش کمان گیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب این تیر آماده کرد. 
من جام خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد. 
مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم. 
آن جا مرز ایران و توران شد. 
جواب املا صفحه 40 نگارش چهارم

2- کلمه های داخل شکل را به طور مناسب، کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.

2- نیرو + مند = نیرومند

نیم + روز = نیمروز

اندوه + گین = اندوه گین

تیر + انداز = تیرانداز

س + زمین = سرزمین

تیز + بال = تیزبال

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه