در این نوشته با جواب املا صفحه 45 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 45 نگارش چهارم

1- کلمه ی مورد نظر در هر بخش را پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 45 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 45 نگارش چهارم

الف) هر یک از ما، لحظه شماری می کردیم که روز ……………………….. کی می رسد؟!

ب) فقط به انبوه جمعیت و …………………………………….. عاشقانه ی مردم فکر می کردم.

ج) برخی از شوق، می گریستند و جمعی …………………. گوش می دادند.

1- الف) حضور

ب) جمعیت

2- جمله های زیر را با کلمه ی مناسب، تکمیل کنید.

                                 مشتاقانه، هجوم، مسئولان، استقلال

الف) هر یک از ما، لحظه شماری می کردیم که روز ….استقلال…. کی می رسد؟!

ب) فقط به انبوه جمعیت و ….هجوم…. عاشقانه ی مردم فکر می کردم.

ج) برخی از شوق، می گریستند و جمعی ….مشتاقانه…. گوش می دادند.