در این نوشته با جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم

1- بند سوم درس را با دقت بخوانید و کلمه هایی که صدای « ز » دارند، پیدا کنید و بنویسید.

اکنون کلمه های نوشته شده را با توجّه به شکل های مختلف صدای « ز » دسته بندی کنید.

1- نفوذ – تازه – خستگی ناپذیر – زیر – گذاشته – گذرگاه – مظلوم – خرّازی – سربازی – روز – زیادی – انتظار – لحظه – آزاد – از – نظامی – مرکز – رزمندگان – نماز – نظاره

2- ز: تازه – زیر – خرّازی – سربازی – روز – زیادی – آزاد – از – مرکز – رزمندگان – نماز

ظ: مظلوم – انتظار – لحظه – نظامی – نظاره

ذ: نفوذ – خستگی ناپذیر – گذاشته – گذرگاه

2- با توجه به متن درس، کلمه های پنهان شده در جدول را پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 65 نگارش چهارم

گام به گام صفحات دیگر درس فرمانده دل ها