در این نوشته با جواب املا صفحه 71 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 71 نگارش چهارم

1- ابتدا، حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید؛ سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو کلمه بنویسید.

image 140

2- پانزده کلمه ی جدید، که در کتاب «مطالعات اجتماعی» خوانده اید، بنویسید.

گام به گام صفحات دیگر درس اتفاق ساده