در این نوشته با جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم

1- متن زیر را با استفاده از کلمه های داده شده، کامل کنید.

                           طغیان – باطل – ربّ جلیل – عشق – اندوه – عدل

مادر حضرت موسی به فرمان ….ربّ جلیل…. وی را به رود نیل انداخت و با ….اندوه…. و نگرانی به فرزندش نگاه کرد. در این هنگام وحی آمد : «نگران نباش! شیوه ی ما ….عشق…. و بنده پروری است. رود بدون فرمان ما ….طغیان…. نخواهد کرد. فرزندت را به ما بسپار».

2- کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 77 نگارش چهارم