در این نوشته با جواب املا صفحه 82 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 82 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس، کلمه های گروه « الف » را با کلمه های گروه « ب » ترکیب کنید و کلمه ی جدید را در قسمت میانی بنویسید.

جواب املا صفحه 82 نگارش چهارم

میان تهی   –   بلند آواز   –   هنرنمای

2- حرف اول هر گروه از کلمه های زیر را به ترتیب کنار هم قرار دهید؛ یک کلمه از متن درس به دست می آید؛ آن را بنویسید.

الف) سعدی – عمل – یکدیگر                                ……سعی…..

ب) غمگین – اتّفاقاً – زندگانی – ییلاق                    …غازی……….

پ) لحظه – قافله – منتظر – افروز – نشاط              ….لُقمان…..