در این نوشته با جواب املا صفحه 89 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 89 نگارش چهارم

1- با توجه به راهنمایی های کنار هر ردیف، کلمه های مناسب را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 89 نگارش چهارم

2- در هر ردیف یک کلمه با بقیه فرق دارد؛ آن را بنویسید.

الف) صید، صیّاد، خلاص                           …خلاص……..

ب) متغیّر، مغفرت، تغییر                           ……مغفرت……

پ) حاصل، حول، محصول                         ……حول…….