در این نوشته با جواب املا صفحه 97 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 97 نگارش چهارم

1- مانند نمونه کامل کنید.

دقّت:  د = دانشمند    ق = قهرمان    ت = تحقیق

دقّت:  د = دانشمند    ق = قهرمان    ت = تحقیق

حالت:  ح = حوض    ا = اسب      ل = لقمه      ت = تفریح

فضا:  ف = فارسی     ض = ضامن      ا = آب

2- با توجّه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید.

ابوریحان بیرونی، یکی از بزرگ ترین ….ریاضی دانان…. و فیلسوفان ایرانی بود و همه ی زندگی او در ….راه رشد علم…. و تحقیق و دانش اندوزی گذشت. این دانشمند بزرگ به علّت ….اتّفاقات پیرامونش…. می اندیشید و به کشف چیزهای ناشناخته ….عشق…. می ورزید.