در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم

1. با توجّه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.

آفریدگار                                بهار

1. آفریدگار = خداوند = پروردگار = کردگار = خالق

بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه

2. با توجّه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

2. اندیشه کردن در کار ……خالق…… و ……مخلوق…… موجب روشنایی دل می گردد.

باد بهاری از طرف ……مرغزار…… وزیدن گرفت.

هر برگی از درختان نشانه ای از ……معرفت…… کردگار است.

3. نوع جمله های زیر را مشخّص کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم

برچسب شده در: