در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 25 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 25 نگارش چهارم

1- جدول زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 25 نگارش چهارم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 25 نگارش چهارم

2- در هر ردیف با توجه به متن درس، کلمه ی خواسته شده را پیدا کنید.


الف) کلمه ی سه حرفی که حرف وسط آن (ص) باشد.

قصد


ب) کلمه ی چهار حرفی که حرف اول آن (ح) باشد.

حکیم


پ) کلمه ی پنج حرفی که نشانه ی ( ا ) دو بار در آن به کار رفته باشد.

امواج


ت) کلمه ی شش حرفی که حرف آخر آن صدای ( ه ) باشد.

سرمایه

3- فرض کنید، مشغول صحبت با دوستتان هستید. برای گفتن هر یک از مطالب زیر از چه جمله ای استفاده می کنید؟

الف) وقتی می خواهید روز تولّدش را بدانید.

ب) وقتی می خواهید درباره ی زیبایی گلدان روی میز، مطلبی بگویید.

ج) وقتی می خواهید به او بگویید پیراهنتان چه رنگی است.

د) وقتی از او می خواهید برایتان آب بیاورد.

بر عهده ی دانش آموزان می باشد.