در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 33 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 33 نگارش ششم

1. مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید

جدول را بصورت زیر کامل می کنیم:

جواب املا و دانش زبانی صفحه 33 نگارش ششم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 33 نگارش ششم

2. با توجّه به علامت ها و واژه های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید .

بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش               فرو ریخت چون رود، خون از برش

رخش، می کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.

بدین گونه ، رستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله ی بسیار دشوار و خطرناک،

یاران خود را از بند دیوان، نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.

3. الف) یک نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید، بنویسید

مثال: صد دفعه گفتم ← در اصل گوینده صد بار نگفته، بلکه چند بار تکرار کرده است.

دو ساعته منتظرتم ← در اصل گوینده دو ساعت منتظر نبوده، بلکه چند دقیقه منتظر بوده است.

ب) معنای دور و معنای نزدیک کنایه ی زیر را بنویسید.

آب در هاون کوبیدن:

معنای دور : آب را در هاون ریختن و کوبیدن!

معنای نزدیک : کار بیهوده کردن

گام به گام قسمت های دیگر درس هفت خان رستم

برچسب شده در: