در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 34 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 34 نگارش پنجم

1. مانند نمونه کامل کنید.

نمونه: از خود گذشته + ی = از خودگذشتگی

1. سازنده + ی =  سازندگی

پاینده + ی =  پایندگی

جاودانه + ی =  جاودانگی

دارنده + ی =  دارندگی

2. برای هر کدام از شکل های صداهای زیر، یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

2. صدای / ز /: اهتزاز ، زمان ، ورزشکار ، آویز

صدای / س /: سرود ، احساسات ، استقلال

3. از کدام یک از واژه های درس، بیشتر خوشتان می آید؟ چرا این واژه ها را دوست دارید؟

استقلال، آزادی، شهیدان، پاینده، جاویدان و ایران چون نشان‌دهنده خصوصیات کشورم هست از جمله استقلال و آزادی ایران هم نام کشورم هست و شهیدان هم جزء افتخارات کشورم هستند.

گام به گام قسمت های دیگر درس سرود ملی

برچسب شده در: