در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم

1- با توجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را کامل کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 38 نگارش چهارم

2- مانند نمونه کامل کنید.

نمونه: منتظر: انتظار

تحقیر: حقارت  –  حقیر               محکم: تحکیم – استحکام

ماهر: مهارت                                 نقص: ناقص

3- جمله های متن زیر را جدا کنید و بنویسید هر جمله چه پیامی دارد. مانند نمونه، عمل کنید.

رنگ سرم، سبز براق است. طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است. من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم. شناگر ماهری هستم. بازی با امواج را دوست دارم. حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.

نمونه: جمله = رنگ سرم، سبز برّاق است.                   پیام جمله = سبز بودن رنگ سر

1) جمله: رنگ سَرم، سبزِ برّاق است.

پیام جمله: سبز بودن رنگ سر

2) جمله: طوق باریک سفیدی بر زیبایی گردنم افزوده است.

پیام جمله: داشتن طوق باریک سفید بر روی گردن

3) جمله: من در نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه ها و دریاچه ها زندگی می کنم.

پیام جمله: محلّ زندگی (مرغابی)

4) جمله: شناگر ماهری هستم.

پیام جمله: مهارت در شنا

5) جمله: بازی با امواج را دوست دارم.

پیام جمله: دوست داشتن بازی با امواج دریا

6) جمله: حالا مرا شناختی؟ من مرغابی هستم.

پیام جمله: معرفی خود

گام به گام صفحات دیگر درس آرش کمانگیر