در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 42 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 42 نگارش ششم

1. با توجّه به متن درس، واژه هایی را که صدای / س / دارند، پیدا کنید و بنویسید

سلامم، سرودم، صادقانه، سبزی، مثل، غصّه، سربازان، قصّه

2. جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس، کامل کنید

ای ….وطن…. دوستت دارم؛ چون مانند سرودی ….صادقانه…. از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر ….غصّه ها…. استواری. قهرمان ….قصّه هایی…. همچو خوش ترین یادها در دل ها، جاودانه خواهد بود. نم نم باران بهاری و بوی ….عطر…. گل ها، یادآور اشعار زیبای ….حافظ…. است. دوستت دارم و با ….وجودم…. نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

3. در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخّص کنید

جدول را بصورت زیر کامل می کنیم:

image 173
جواب املا و دانش زبانی صفحه 42 نگارش ششم

گام به گام سایر صفحات درس ای وطن

برچسب شده در: