در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 48 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 48 نگارش پنجم

1. با توجّه به متن درس، کلمه های گروه « الف و ب » را با م ترکیب کنید و واژه‌ی جدید بسازید.

گروه الف: امید، فروش، آور، حافظ، نما، گزار

گروه ب: خوش، سپاس، نام، کتاب، پر، خدا

واژه جدید: خداحافظ، سپاس گزار، نام آور، کتاب فروش، پر امید، خوش نما

3. جدول زیر را کامل کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 48 نگارش پنجم

گام به گام قسمت های دیگر درس نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

برچسب شده در: