در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش ششم

1. در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید؛ از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن درس به دست آید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش ششم
جواب املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش ششم

2. با توجّه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

واژه های بدون نقطه : همه، گاهی، مردمی، رها، دلاورمرد، کوی، سر و صدا، سوار، ماه، کسی، اگر، علی، راه و هوا

واژه های یک نقطه ای : رکاب، هدف، فداکاری، جمعی، جوامع، ارج، خاطره، کمانداری، فرود، مرز، دماوند، فدا، روزگار، مانع

واژه های دو نقطه ای : انسان، جان، موقع، یک، نفر، حفظ، قرار، قلّه، یادها، جنگ، سقوط، رودخانه، جوانمرد

واژه های سه نقطه ای : بسیار، توان، رسیدن، آرش، آینده، وابسته، آثار، چلّه، میهن، گورستان، متوجّه و …

3. متن زیر را بخوانید و هر جایی که لازم است، در آن از نشانه های «. ، : ؟ !» استفاده کنید.

یک روز غروب  ،  وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر می گشت از لانه ی غازها صدایی شنید . دهقان از جا پرید و گفت : «چه صدای عجیبی ! حتما روباه است ! » سپس به طرف لانه ی غازها دوید .  روباه را از لانه ی غازها بیرون کرد . در را که باز کرد . گفت : «دختر خوبم ……… روباه می گوید : امروز صبح که غازها را به چرا می بردی

، شال زیبایی سرکرده بودی . یا شالت را می دهی یا همه ی غازها را می برم» .

دخترک با ناراحتی گفت : «مگر روباه هم شال سر می کند ؟ » دهقان گفت : «من نمی دانم ، حالا که چشمش دیده و دلش خواسته است».

گام به گام سایر صفحات درس دریاقلی

برچسب شده در: