در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 69 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 69 نگارش چهارم

1- کلمه هایی را که آخر آنها صدای / ه / است در متن درس پیدا کنید و بنویسید.

شیشه، نوشته ، پروانه ، جبهه ، نامه ، سایه، قطره، ساده ، خانه ، شانه

2- با توجه به متن درس، کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید.

برف، خوب ، ظرف ، جبهه ، است، خواند ، سایه ، باران ، قرار ، بلند ، قطره ، یک ، خانه ، دست

3- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم دانا اندیشید.

دختر کوچولو خوابید.

معلّم مهربانم خندید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 69 نگارش چهارم

گام به گام صفحات دیگر درس اتفاق ساده