در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 81 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 81 نگارش چهارم

1- از روی بخش اول درس با خط خوانا و زیبا بنویسید.

2- کلمه هایی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

نمونه : ادب، آداب، مؤدب

الف) عالم – معلوم – علم

ب) معطّر – عطّار – عطر

پ) نظر – منظور – ناظر

3- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

سعید گل را چید.

مریم داستان را خواند.

مادرم غذا را پخت.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 81 نگارش چهارم