در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 83 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 83 نگارش ششم

1. با توجّه به متن درس، جمله هایی را که در آنها واژه ی «گل» به کار رفته است، بنویسید.

گل به خنده گفت

گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد

گل به راز زندگی اشاره کرد

هر چه باشد او گل است

گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

2. با توجّه به متن درس، جدول را کامل کنید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 83 نگارش ششم

3. دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره از درس هایی که تاکنون خوانده اید، بنویسید.

مناظره:

1) غنچه با دل گرفته گفت: «زندگی لب ز خنده بستن است» گل به خنده، گفت: «زندگی شکفتن است»

2) گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد.

مبالغه:

1) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش                 فروریخت خون چون رود از برش

2) خروشید و جوشید و برکند خاک             ز سمش زمین شد همه چاک چاک