در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 84 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 84 نگارش پنجم

1. بندهایی را که کلمه های زیر در آن‌ها به کار رفته است، بنویسید.

لطف، حفظ، شوق، دلخوشی

اشک “شوق” از دیدگان ستاره، فرو ریخت و گفت: «ای خدای بزرگ، این پسرک نازنین من، در این دو سه ماهه، راه چند ساله را پیموده است؟ من که باور نمی کنم. برای “دل خوشی” من این سخنان را می گویی؟».

ستاره که از شادی و هیجان، آرام و قرار از کف داده بود. گفت: «پروردگارا، از مهربانی ها و “لطف” تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گویم که فرزندی دانا به ما بخشیده‌ای، ای خدای مهربان، این فرزند خوب و دانا را برای ما “حفظ” فرما!».

2. با توجّه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید.

کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن «آ» باشد.

شادی آفرین

کلمه ای هشت حرفی که حرف دو و هشتم آن «ی» باشد.

بیان صافی

کلمه ای هفت حرفی که حرف اوّل آن «ح» باشد.

حیرت آور

کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن «و» باشد.

پرس و جو

کلمه ای پنج حرفی که حرف آخر آن «ز» باشد.

دلسوز

3. در جدول زیر، مانند نمونه، مثال هایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.

نگاه کردن :

نگاه کردن به ماشین های درون خیابان

نگاه کردن به چهره به چهره پدر و مادر

نگاه کردن به آدم های داخل کوچه

خوب دیدن :

دیدن یک آزمایش علمی

دیدن میکروب ها با میکروسکوب

دیدن چگونگی زندگی حیوانات

برچسب شده در: