در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 90 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 90 نگارش ششم

1. با توجّه به متن شعر، برای هریک از نشانه ها، واژه های مناسب بنویسید.

جواب املا و دانش زبانی صفحه 90 نگارش ششم

2. واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

الف) واژه ای پنج حرفی که حرف چهارم آن «گ» باشد.                      ……………………

ب) واژه ای شش حرفی که حرف اوّل آن «س» باشد.                        سپیدار

پ) واژه ای پنج حرفی که حرف چهارم آن «ت» باشد.                      سوختنش

ت) واژه ای چهار حرفی که حرف دوم آن «ذ» باشد.                          گذرد

3. کدام یک از جمله های زیر شبه جمله هستند؟

یا رب

دریغ

پس اعتدال نگاه باید داشت

بار الها

گشاده است بر ما، درِ راستی

جواب:

یا رب

دریغ

بار الها

4. مخفّف واژه های زیر را بنویسید.

پارسال: پار

دیروز: دی

گاه: گَه

برچسب شده در: