در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه 96 نگارش چهارم همراه شما هستیم

جواب املا و دانش زبانی صفحه 96 نگارش چهارم

1- ده کلمه که به نظر شما مهم اند از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

معلق – جهل – فیلسوفان – گریزان – بالین – واپسین – گوشواره – جاهل – گویی – فلان – دانش اندوزی – احوال پرسی – توضیح

2- زیر شکل صحیح کلمه های داخل کمانک، خط بکشید.

الف) دانشمندان، دشمن سرسخت ….جهل…. و دوستدار دانش هستند.

ب) ابوریحان بیرونی واپسین لحظات زندگی خود را ….می گذرانید…. .

پ) بعضی ها به دنبال موجودات عجیب و ….غریب…. فضایی هستند.

3- نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

دوستم توپ را از فروشنده گرفت.

مسعود گل را از گل فروشی خرید.