در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 103 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 103 نگارش چهارم

1- برای هر یک از شکل های صدای « س » دو کلمه از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

س : سفید ، مدرسه

ص : فاصله ، صورت

ث : مثل ، ثابت

2- از روی بند پنجم درس با خط خوانا و زیبا بنویسید و زیر کلمه هایی که برای اولین بار با آن روبه رو شده اید، خط بکشید.

3- با اضافه کردن اجزای زیر به کلمه ی مناسب، کلمه های جدید بسازید.

گلزار  –   شوره زار   –   شالی زار

جوینده   –   یابنده   –   دونده