جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم

۱. از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

فکر، معلومات، افکار، تعلیم، تفکّر، معلّمان، تعلیمات، متفکّران

الف) فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران

ب) معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات

۲. مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم
جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم

زیبایی های اخلاق، رفتار نیک رفتار پسندیده، شناخت آفرینش، زیبایی های خالق، شناخت خالق، زیبایی های آفرینش و ….

اخلاق نیکو – اخلاق پسندیده –

۳. الف) در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخّص کنید.

۱) ما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم.                 نهاد : ما                         فعل: می بینیم

۲) انسان باید خالق خود را بشناسد.                        نهاد: انسان                    فعل: بشناسد

ب) جدول زیر را کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم
جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۵ نگارش ششم

ب) دیگر هم خانواده ها بصورت زیر خواهند بود:

حافظ، محفوظ:                             ح . ف . ظ                      محافظ – محفظه

مقصد، مقصود:                           ق . ص . د                       قاصد – اقتصاد

تحصیل، حاصل:                          ح . ص . ل                      محصّل – حصول

گام به گام قسمت های دیگر پنجره های شناخت

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه