در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 20 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 20 نگارش چهارم

1- کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

هوش – فهم – دست خورده – قهوه خانه – جاده – آفرین

جواب- آفرین  –  جاده  –  دست خورده  –  فهم  –  قهوه خانه  –  هوش

2- قسمتی از درس را که به گفت و گوی «حاکم و پسر» مربوط است، بنویسید.

حاکم گفت: «پسرجان! اگر تو الاغ را ندیده ای، چطور نشانی هایش را دادی؟»

پسر گفت: «من فقط خوب نگاه کردم و به آنجه دیدم، کمی اندیشیدم. سرِ راهم ردّ پایِ الاغی را دیدم که جای پای راستش کمتر از جای پای چپش گود افتاده بود. فهمیدم پاس راست الاغی که از اینجا گذشته لنگ بوده است. علف های سمت راست جادّه خورده شده بود؛ امّا علف های طرف چپ دست نخورده مانده بود. از اینجا فهمیدم که الاغ علف های سمت چپ را ندیده است. به همین دلیل حدس زدم، چشم چپش کور بوده است. از دانه های گندمی هم که روی زمین ریخته بود، فهمیدم بارش گندم بوده است».

3- با توجه به معنای جمله ها، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید.

وقتی که جوجه ها از تخم بیرون می آیند، پدر و مادر به آنها …غذا… می دهند.
دانش آموزان در …حیاط… مدرسه مشغول ورزش بودند.
پایه و …اساس… همه ی گفت وگوها، توانایی علمی دانش آموزان است.