در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 27 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 27 نگارش پنجم

1. بیت‌هایی را که واژه های زیر در آن‌ها به کار رفته است، از متن پیدا کنید و بنویسید.

مِهرگان، کاهِلی، زیادت

فردا که بر من و تو وزد باد «مهرگان»    آن که شود پدید، که نامرد و مرد کیست

جواب

خندید ازو کدو، که من از تو، به بیست روز    برابر شدم، بگو تو که این «کاهلی» ز چیست؟

پرسید از چنار که تو چند ساله ای؟    گفتا دویست باشد و اکنون «زیادنی» است.

2. در جدول زیر، شش کلمه از فصلی که خواندید، پنهان شده است. آن‌ها را رنگ کنید و زیر جدول بنویسید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 27 نگارش پنجم
جواب املا و واژه آموزی صفحه 27 نگارش پنجم

3. مانند نمونه، کامل کنید.

خاربُن یعنی : زیشه یا بوته خار

2. جواب به صورت زیر می باشد:

3. ناربُن یعنی : ریشه با بوته‌ی نار

خیاربُن یعنی : ریشه با بوته‌ی خیار

برچسب شده در: