در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 29 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 29 نگارش ششم

1. در متن زیر، کلمات مشخّص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باع…ث… سربلندی و عز…ت…. من می شود . بزرگی و ع…ظ…مت  من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و ت…ح….وّل ویژگی هر پدیده ی زنده است. چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و …ص…میمیت میان من و شما کمی بیشتر ا…ه…میّیت دارد .

2. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید

علم : عالم ، معلوم

عزّت : عزیز ، اعزاز

3. الف) جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید

الف) خزنده + ان ← ….خزندگان….

….پرنده…. + ان ← پرندگان

….نویسنده…. + ان ← نویسندگان

وابسته + ان ← ….وابستگان….

ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند، بنویسید

همبستگان، رانندگان، پناهندگان، جویندگان و …

برچسب شده در: