در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 44 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 44 نگارش چهارم

1- ابتدا حروف جا افتاده را با مراجعه به متن درس بنویسید، سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید.

1- نشاط         خوشحال        انتظار        غوغا        چهره        پاکیزه        همهمه

به ترتیب حروف الفبا:

انتظار     پاکیزه     چهره     خوشحال     غوغا      نشاط      همهمه

2- جدول زیر را با توجه به متن درس، کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 44 نگارش چهارم
جواب املا و واژه آموزی صفحه 44 نگارش چهارم

3- یک متن بنویسید و سه تا از کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

خودآموز، خودبین، خودجوش، خودپسند، خودکار

من … هستم و یک دانش آموز هستم , تعریف از خودپسندی نباشد وقتی که من در ایام بیکاری خودکار به دست می شوم شعرهایی به ذهنم می رسد که همه اش خودجوش است و عجیب! خودپسند نیستم اما شعرهایم سراسر با معنی و مفهوم است. من یک شاعر کوچک هستم و با خودبینی خودم سعی می کنم تا شعرهایم را گسترش و با مفهوم تر کنم.