در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 58 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 58 نگارش ششم

1. واژه هایی را که در آنها یکی از شکل های صدای / ز / به کار رفته است، از درس پیدا کنید و بنویسید.

روز، از، زیبایی، دلپذیر، هیجان انگیز، زیارت، زادگاهش، دروازه، اذان، نماز، نزد، موضوع، زیادی، چیزهای، زانو، بزرگ، برخیز، نزدیک، جز، زد.

2. مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 58 نگارش ششم

3. جدول زیر را کامل کنید

جواب املا و واژه آموزی صفحه 58 نگارش ششم

گام به گام سایر صفحات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

برچسب شده در: