در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 65 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 65 نگارش سوم

1- از روی حکایت درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

شخصی، نزد حکیمی رفت و گفت: «ای حکیم، راز خوشبختی و پیروزی را به من بیاموز.»

حکیم گفت: «اگر فردا بیایی، رازی را برای تو خواهم گفت.» آن مرد رفت و فردا بازگشت.

حکیم جعبه ای به او داد و گفت: «مواظب باش! درِ این جعبه نباید باز شود.»

شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. در راه به این فکر می کرد که درون جعبه چیست و چرا او نباید درِ آن را باز کند.

 وقتی به خانه رسید، صبرش تمام شد و درِ جعبه را باز کرد. ناگهان، موشی از جعبه بیرون پرید و رفت.

آن شخص با دیدن موش، خشمگین شد و نزد حکیم بازگشت و گفت: «ای حکیم، من از تو رازی خواستم، تو موش به من دادی!»

حکیم گفت: «ای نادان، تو که نمی توانی یک موش را در جعبه نگه داری، چطور می توانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟»

2- با هریک از کلمه ها یک جمله بنویس.

اُمَرا، پشته، سماط

اُمَرا: امرای بزرگ، بخشنده و مهربان بودند.

پشته: کشاورزان در گوشه ای از مزرعه پشته های گندم درو شده را جمع کردند.

سماط: امیدوارم همیشه سماط خانه ها پربرکت باشد.

3- این کلمه ها از چه قسمت هایی ساخته شده اند، آن ها را بنویس.

حالا به جای قسمت دوم، یک جزء جدید بگذار و با کلمات جدید، جمله بساز.

گلستان: گل + ستان

کوهستان: کوه + ستان

گلزار: در گلزار، گل های لاله روییدند.

کوهسار: هوای کوهسار، بسیار سرد بود.

گام به گام صفحات دیگر درس نویسنده ی بزرگ

برچسب شده در: