در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 68 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 68 نگارش پنجم

1. مانند نمونه، با توجه به متن درس، واژه ها را کامل کنید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 68 نگارش پنجم

2. ده واژه را که از نظر شما ارزش املایی دارند، از متن درس انتخاب کرده و بنویسید.

رهگذر، مخصوصا، پیغام، هیجان، غرق

صاحب الزمان، مغازه، صندلی، لذت، انتظار

3. معنی هر واژه را بنویسید و هریک را در جمله ای به کار ببرید.

«روان نویس» یعنی: نوشت افزاری که با آن می توان، روان نوشت.

جمله: من به دلیل برنده شدن در مسابقات قرآنی، از معلّمم یک روان نویس جایزه گرفتم.

«نامه نویس» یعنی: کسی که نامه می نویسد.

جمله: نامه نویس، برای پدر و مادر خود در ایران نامه نوشت.

گام به گام سایر صفحات درس روزی که باران می بارید

برچسب شده در: