در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش چهارم

1- با توجه به جای نشانه های هر کلمه، مانند نمونه کلمه بسازید.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 76 نگارش چهارم

2- کلمه هایی را که یکی از نشانه های « ه » و « ح » دارند از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

ه : گفته، نگاه، گاهوار، گناه، رودها، نه، رهی، میدهیم، رهرو، به، تنها، مهر، بنده

ح : ساحل، حسرت، وحی، حکم، حق، سطح

3- هر یک از کلمه های زیر را در جای خالی مناسب بنویسید.

                                گرداگرد – دمادم – سراسر – لبالب

هنگام ورود امام، خیابان های مسیر استقبال ….لبالب…. از جمعیت مشتاق بود. مردم از اینکه پس از پانزده سال دوری، می توانستند امام را در جمع خود ببینند، ….سراسر…. شور و شادی بودند. بالاخره هواپیمای امام بر دل های عاشق فرود آمد. وقتی امام آمدند، مردم ….گرداگرد…. او حلقه زدند. صدای تکبیر ….دمادم…. از هر سو شنیده می شد.