در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 78 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 78 نگارش پنجم

1. با حروف در هم ریخته هر ردیف، یک واژه بسازید.

ا ی ه ت ز ا ن ← تازبانه

گ ر ذ ن ا ر ه ← رهگذران

ح ل م ت ← تحمّل

2. از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آن ها بکار رفته، یک بار بنویسید.

تأمّل:  گفت : ای آشنا، ببخش مرا            خوب در حال من، تأمّل کن

اتّفاق:  شاید این اتّفاق هم روزی                  ناگهان از برای من می افتاد

خطوط:  در کنار خطوط سیم پیام                  خارج از ده، دو کاج رو بیدند

3. در هر یک از جمله های زیر، واژه‌ی «چون» چه معنی دارد؟

مادران چون گل های بهشتند. ← چون یعنی:   همانند

مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می آموزم. ← زیرا

دانه های پشبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگ ها نشسته بودند. ← همانند

چون صدای دریا آرامش بخش بود. ساعت ها کنار آن می نشست. ← به دلیل اینکه

گام به گام سایر صفحات درس کاجستان

برچسب شده در: