در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 80 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 80 نگارش سوم

1- از روی مطلبی که نماینده ی گروه «همبستگی» گفت، با خطِ خوانا و زیبا بنویس.

«دوستان ما فکر می کنیم چیزی که بیشتر از همه برای پاسداری از میهن لازم است، تکیه به قرآن و اسلام و پیروی از رهبر است که باعث اتّحاد مردم می شود. ما اگر همیشه یاور هم باشیم و از خدای بزرگ یاری بجوییم، موفّق می شویم.»

2- پنج کلمه ی مهم درس را سمت راست جدول بنویس. بعد آن ها را در ستون چپ جدول به ترتیب حروف الفبا مرتّب کن.

image 251

3- محلِ کار هر شغل را در جدول بنویس.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 80 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس ایران آباد

برچسب شده در: