در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 87 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 87 نگارش چهارم

1- هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب به هم وصل کنید و در جدول قرار دهید.

موش، بازیگوش   –   پنجه، صیّاد  –  کلّه، موش   –   شاه، وحوش   –   بیشه، خفته   –   روز، دگر

اتّصال با « ـِ »: موشِ بازیگوش  –  شاهِ وحوش  –  روزِ دگر

اتّصال با « ی »: پنجه ی صیّاد  –  کلّه ی موش  –  بیشه ی خفته

2- مانند نمونه کلمه هایی را از متن پیدا کنید که آهنگ آنها مانند واژه ی نوشته شده باشد.

نمونه : گاز   :   باز

گوش :  موش

شیر :      زیر

غازی :    بازی

3- متنی بنویسید که حداقل چهار کلمه از کلمه های زیر در آن به کار رود.

چمن زار – نمک زار – نی زار – گندم زار – سبزه زار – گل زار

ما خانوادگی به مزرعه پدربزرگم که درآن چمن زار و سبزه زارهای فراوانی بود. رفتیم درآنجا نیزارهای بسیاری توجه من راجلب کرد. آنها خیلی زیبا بودند و در آن دوردست ها هم گل زارهایی دیده می شد که با پسرعموهایم به انجا رفتیم وعکس های قشنگی گرفتیم.