در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 88 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 88 نگارش سوم

قسمت هایی از شعر را که دوست داری، خوش خط و خوانا بنویس.

می کشد آب، دامنش را نرم             بر تنِ پاک ماسه های کبود

می بَرَد لذّت از نوازشِ آب                ساحلِ بی خیالِ خواب آلود

2- کلمه های زیر را از متن درس پیدا کن و در جدول بگذار.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 88 نگارش سوم

3- نام چند عضو از بدنت را در ستون اول می بینی. مانند نمونه، به هر کدام نشانه ی ( ــه ) اضافه کن، سپس آن را در جای خالی بنویس.

image 590

برچسب شده در: