در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 94 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی صفحه 94 نگارش سوم

1- از روی هفت خطِ اول درس، با خطِ خوانا و زیبا بنویس.

جنگل پهناور و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل، شنیده می شود. گاه نیز غُرّش و زوزه ی جانوران، سکوت جنگل را می شکند.

اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری، فرشی سبز، زیبا و گسترده می بینی که گاه صدها کیلومتر از زمین را پوشانده است. در این جنگل ها چه می گذرد؟ نمی دانیم . شاید پلنگی بر شاخه ی درختی، در کمین نشسته باشد. شاید میمون های بازی گوش، بر شاخه ها مشغول بازی باشند. شاید فیل ها و کرگدن ها مشغول آب تنی در رودخانه ای باشند که از جنگل می گذرد. شاید هم در حاشیه ی جنگل، خانواده هایی سرگرم تفریح و استراحت باشند.

2- کلمه های زیر را با دقت بخوان.

کاغذ- ماسه- اکسیژن- ویران- حفظ- غوطه- مواظبت- آغاز- مناطق- روزگاری- مراقب- قایق

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس.

کاغذ – اکسیژن – ویران – حفظ – مواظبت – آغاز – روزگاری – مراقب – قایق

3- با کلمه های زیر، جمله بساز.

خطرناک، دردناک، تابناک

خطرناک: بازی کردن در خیابان خطرناک است.

دردناک: زخم روی دست مادرم دردناک است.

تابناک: نور خورشید تابناک، زمین را روشن می کند.

برچسب شده در: